• Průběh studia
 • Individuální studijní plán (ISP) a roční hodnocení (RH)

Individuální studijní plán (ISP) a roční hodnocení (RH)


Individuální studijní plán (ISP) a roční hodnocení (RH)


 • Studium doktorského studijního programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a zpravidla za účasti konzultanta.

  • Školitele a konzultanta pro daného studenta na návrh oborové rady jmenuje a odvolává děkan.

  • Školitel spolu se studentem sestavuje individuální studijní plán, jehož obsahem je:

   • téma disertační práce

   • výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností, plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit.

  • Student je povinen předložit takto sestavený individuální studijní plán prostřednictvím elektronického informačního systému školiteli; pokud tak neučiní v termínu stanoveném opatřením děkana, nesplnil požadavek stanovený tímto řádem a studium mu bude ukončeno.


   Školitel je povinen předložit individuální studijní plán oborové radě


  ISP OBSAHUJE

  • výčet všech studijních povinností v souladu se studijním plánem oboru,

  • akademické roky plnění jednotlivých studijních povinností,

  • formu kontroly studia předmětu (atestace),

  • akademický rok složení státní doktorské zkoušky (SDZK),

  • téma/název disertační práce a jazyk zpracování (pokud je odlišný od jazyka, v němž je studium akreditováno), včetně akademického roku odevzdání práce.


 • Práce s individuálním studijním plánem v SIS (Návod)


Oborová rada

 • Studium sleduje a hodnotí oborová rada ustanovená podle platných předpisů.

 • Činnost oborové rady řídí předseda, kterého volí ze svého středu její členové.

 • Oborová rada je oprávněna podávat podněty ke schválení děkanovi. Komunikuje se studentem, školitelem, případně konzultantem a s vedením fakulty.

 • Oborová rada zejména:

  • Sleduje a hodnotí celé studium.

  • Navrhuje děkanovi jmenování školitele a konzultanta.

  • Posuzuje a schvaluje individuální studijní plán navržený školitelem a jeho každoroční aktualizaci.

  • Sleduje, aby téma disertační práce bylo v souladu se SPS, chvaluje téma disertační práce a změnu tématu na základě stanoviska školitele.

  • Schvaluje pravidelné, nejdéle však roční hodnocení navržené školitelem.


Školitel

 • Studium je řízeno školitelem, kterého na návrh oborové rady jmenuje děkan.

  Školitel zejména:

  • Má odpovědnost za kvalitu doktorského projektu a za odborné vedení studenta.

  • Sestavuje spolu se studentem individuální studijní plán pro celou standardní dobu studia i jeho každoroční aktualizaci, a předkládá ho oborové radě.

  • Schvaluje téma disertační práce a metodicky vede její zpracování.

  • Sleduje studium studenta a průběh jeho vědecké práce, pravidelně konzultuje.

  • Navrhuje oborové radě pravidelné, nejdéle však roční hodnocení studenta.

  • Navrhuje prostřednictvím oborové rady děkanovi případné ustanovení konzultanta.

 • Doktorský studijní program uskutečňuje fakulta vždy jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. Úprava podmínek kombinovaného studia, tj. podíl prezenční a distanční formy, je stanovena v rámci individuálního studijního plánu na základě akreditace daného SP.


Průběh studia

 • Student doktorského studijního programu má podle SaZŘ na vykonání zkoušky jeden řádný a jeden opravný termín; zápočet ze zapsaného předmětu může student konat nejvýše dvakrát.

 • Pokud se student nesplní povinnost danou ISP v akademické rok z důvodu neúčasti na termínu zkoušky – jeden termín mu takto propadá.

 • V případě nesplnění povinnosti, student žádá (prostřednictvím SIS) o přesun povinnosti do dalšího ročníku (provede změnu akademického roku, ve které chce povinnost plnit.


Roční hodnocení (RH)

 • Školitel pravidelně (nejméně však jednou ročně) hodnotí v modulu SIS plnění individuálního studijního plánu a toto hodnocení, za jehož správnost zodpovídá, předkládá oborové radě ke schválení.

 • Student odevzdává hodnocení na výzvu školitele nebo v případě pravidelného hodnocení v termínu stanoveném harmonogramem příslušného akademického roku.

 • Návrh pravidelného, nejdéle však ročního hodnocení studenta připravuje student se školitelem; zohledňuje přitom výsledky dílčích zkoušek a atestací, průběh a dosažené výsledky vědecké práce.

 • V rámci hodnocení probíhá kontrola splnění povinností (splněné povinnosti musí být zapsány v indexu a zároveň v SIS. V případě nesplnění povinnosti, student žádá (prostřednictvím SIS) o přesun povinnosti do dalšího ročníku (provede změnu akademického roku, ve které chce povinnost plnit.

 • Student doktorského studijního programu má podle SaZŘ jeden opravný termín; zápočet ze zapsaného předmětu může student konat nejvýše dvakrát. Pokud se student nesplní povinnost danou ISP na daný akademický rok z důvodu neúčasti na termínu zkoušky – jeden termín mu takto propadá.

 • V rámci RH může student aktualizovat svůj ISP, tedy aktualizovat akademický rok plnění svých povinností v následujícím období.

 • Práce s ročním hodnocením v SIS (Návod)

 • Hodnocení RH

  • Školitel návrh studenta kontroluje a hodnotí

  • O návrhu školitele se usnáší oborová rada, která konstatuje, že student:

   • plní individuální studijní plán; takto je hodnocen i student, který z důvodů hodných zvláštního zřetele individuální studijní plán splnil neúplně – HODNOCENÍ „A“

   • bez závažných důvodů neplní některé části individuálního studijního plánu - HODNOCENÍ „B“

   • nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu; nejeví o studium zájem; nekonzultuje (tato okolnost je důvodem pro ukončení studia). - HODNOCENÍ „C“


 • Oborové rady zasedají vždy v říjnu daného akademického roku. Je praktické na jednání OR podávat případné žádosti (do termínu odevzdání RH).

 • Jakákoliv žádost se podává na předepsaném formuláři, školitel je o jejím obsahu informován a podepisuje ji.Poslední změna: 16. březen 2023 15:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám