Dějiny křesťanského umění (do 2018)

Dějiny křesťanského umění

 • Doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění

 • Studijní program byl na KTF UK otevřen v akademickém roce 2004/2005

 • Platí pro studenty, kteří své studium zahájili nejpozději v akademickém roce 2018/19

 • Standardní doba studia: 3 roky

 • Studijní program je uskutečňovaný v prezenční i kombinované formě


Základní charakteristika

 • Doktorský studijní program „Obecná teorie a dějiny umění a kultury”, obor „Dějiny křesťanského umění (KKOV 8109 V 001)“, je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti dějin výtvarného umění umožňující soustředění zvláštního zájmu na souvislosti s dějinami a tradicemi křesťanství.

 • Důraz je kladen na interdisciplinární propojení dějin umění s příbuznými obory jako je historie, církevní dějiny, pomocné vědy historické, archeologie, křesťanská ikonografie a liturgie.

 • Standardní doba studia je tři roky.

 • Předmětem studia je problematika výtvarného umění různých epoch s možným důrazem na souvislosti a spojitosti s křesťanstvím.

 • Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci.


Obor “Dějiny křesťanského umění” se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje:

  a. 

Křesťanské umění středověku

  b. 

Křesťanské umění novověku

  c. 

Umění 19. a 20. století

  d. 

Ikonografie křesťanského umění


Uplatnění získaného vzdělání

 • Vzdělání v doktorském studijním programu „Obecná teorie a dějiny umění a kultury” poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku specializovaných dějin umění na filozofických či teologických fakultách, pro odbornou práci na specializovaných uměleckohistorických pracovištích (Ústav dějin umění AV ČR, Památkové ústavy, odborná oddělení Národní galerie či regionálních galerií, popřípadě obdobné instituce zahraniční), v redakcích, nakladatelstvích či v oblasti znalectví uměleckých děl.


Studijní povinnosti

 • Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele zpravidla za účasti konzultanta.

 • Individuální studijní plán stanoví zejména specializaci, téma a cíle studentova výzkumu, objem a formy studia, způsob ověřování výsledků studia, jejich časovou posloupnost a všechny další předepsané studijní povinnosti. Studium sleduje a hodnotí oborová rada.

 • Studijní plán (proklik)

 • Další povinnosti doktoranda na UK: publikační činnosti, účast na konferencích, pokusit se získat grant, absolvovat zahraniční pobyt v minimální délce 3 měsíců.


Kontrola studia

 • Probíhá v souladu s platným individuálním studijním plánem. Zkoušku ze zapsaného předmětu může student konat nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín.

 • Výsledky zkoušky jsou klasifikovány “prospěl/a” – “neprospěl/a”.


Ukončení studia

 • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

 • Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné vědecké. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky.

 • Předpokládaný rozsah práce činí 200-400 stran.

 • Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).


Oborová rada

Předseda, garant oboru:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

KTF UK

Členové:

doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.

FF MUNI

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

FF UK

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

FF UK

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. DSc.

KTF UK, FF UK

doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

FF OU

doc. PhDr. Josef Štulc

FA ČVUT

doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

ÚDU AV ČR

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

FF UPOL


 • Oborová rada sleduje a hodnotí doktorská studia, koordinuje plánování obsahu studií a hodnotí realizaci doktorského programu.

 • Schvaluje individuální studijní plán studenta, témata disertačních prací a navrhuje děkanovi jmenování nebo odvolání školitele

 • Hodnotí studium jednotlivých studentů, zvláště prostřednictvím schvalování hodnocení studenta a změn v individuálním studijním plánu studenta


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám