Církevní a obecné dějiny (do 2018)

  Doktorský studijní program Historické vědy, studijní obor Církevní a obecné dějiny

  • Studijní program byl na KTF UK otevřen v akademickém roce 2006/2007

  • Platí pro studenty, kteří své studium zahájili nejpozději v akademickém roce 2017/18

  • Standardní doba studia: 3 roky

  • Studijní program je uskutečňovaný v prezenční i kombinované formě

   (Úprava podmínek kombinovaného studia, tj. podíl prezenční a distanční formy, bude stanovena v rámci individuálního studijního plánu)

  • Studijní plán (ke stažemí)


  Základní charakteristika

  • Doktorský studijní program „Historické vědy, obor „Církevní a obecné dějiny“ (KKOV 7105 V 061) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti  církevních i obecných dějin. Důraz je kladen na propojení jednotlivých historických disciplín, zvláště s dějinami umění a pomocnými vědami historickými.  Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci.

  • Obor „Církevní a obecné dějiny” se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje. Tyto specializace vyhlašuje po projednání ve vědecké radě děkan. Otevřena je zpravidla taková specializace, pro kterou je mezi kmenovými pracovníky fakulty habilitovaný školitel.


  Obor se dále člení na tyto specializace:

  • Církevní a obecné dějiny starověku

  • Církevní a obecné dějiny středověku

  • Církevní a obecné dějiny raného novověku

  • Církevní a obecné dějiny 19. a 20. století


  Uplatnění získaného vzdělání

  • Vzdělání v doktorském studijním programu „Historické vědy“ poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku specializovaných církevních a obecných dějin na teologických, filozofických, pedagogických či podobných fakultách nebo pro odbornou práci na specializovaných historických pracovištích (Historický ústav AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, archivy, muzea a další podobné instituce).


  Studijní povinnosti


  Kontrola studia

  • Probíhá v souladu s platným individuálním studijním plánem. Zkoušku ze zapsaného předmětu může student konat nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín.

  • Výsledky zkoušky jsou klasifikovány “prospěl/a” – “neprospěl/a”. Jestliže student absolvuje část svého studia v zahraničí – což bude v maximální míře podporováno – a dosáhne tam dílčích atestací, může je oborová rada uznat jako zkoušky předepsané individuálním studijním plánem.


  Ukončení studia

  • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

  • Státní doktorská zkouška se skládá z jedné části zahrnující tři předměty:

   1. Církevní dějiny

   2. Světové dějiny

   3. České dějiny.

   Zkouška musí prokázat zevrubnou znalost dějin i odborné literatury.

  • Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Předpokládaný rozsah práce činí 200-400 stran.

  • Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).


  Oborová rada

  Předseda, garant oboru:

  prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D.

  KTF UK

  Členové:

  Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D.

  Historický ústav AV ČR

  PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

  Historický ústav AV ČR / KTF UK

  Mgr. Jiří Just, Th.D.

  Historický ústav AV ČR

  doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.

  PedF UK 

  Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D.

  Strahovská knihovna

  prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

  Historický ústav AV ČR / PedF UK

  prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

  FF UK

  prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. Th.D.

  PedF UHK / KTF UK

  prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

  FF JU

  doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc.

  Historický ústav AV ČR

  doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

  KTF UK

  doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

  KTF UK / FF JU

  doc. David Vopřada, Dr.

  KTF UK

  PhDr. Jan Zelenka, Ph.D. 

  Historický ústav AV ČR / FF UK


  • Oborová rada sleduje a hodnotí doktorská studia, koordinuje plánování obsahu studií a hodnotí realizaci doktorského programu.

  • Schvaluje individuální studijní plán studenta, témata disertačních prací a navrhuje děkanovi jmenování nebo odvolání školitele.

  • Hodnotí studium jednotlivých studentů, zvláště prostřednictvím schvalování hodnocení studenta a změn v individuálním studijním plánu studenta

  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty
  Jak k nám