Katolická teologie (do 2016)

Doktorský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie

 • Studijní program byl na KTF UK otevřen v akademickém roce 2004/2005

 • Platí pro studenty, kteří své studium zahájili nejpozději v akademickém roce 2015/16

 • Standardní doba studia: 3 roky

 • Studijní program je uskutečňovaný v prezenční i kombinované formě


Základní charakteristika

 • Doktorský studijní obor „Katolická teologie“ je součástí studijního programu „Teologie“ (P6141). Je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Standardní doba studia je čtyři roky. Předmětem studia jsou zejména otázky Božího bytí a působení, jakož i různé otázky lidského a společenského života posuzované z hlediska božího zjevení, křesťanské tradice a hodnot, které s tím souvisí. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci. Ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností umožňuje toto studium i přípravu studentů k vysoce specializovaným službám v katolické církvi.


Obor „Katolická teologie“ se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje:

  a. 

biblické vědy

  b. 

fundamentální teologie

  c. 

dogmatická teologie

  d. 

teologická etika

  e. 

spirituální teologie

  f. 

pastorální teologie

  g. 

liturgika

  h. 

kanonické právo


Uplatnění získaného vzdělání

 • Vzdělání v doktorském studijním programu „Teologie“ poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku na teologických fakultách, církevních a veřejných středních školách, pro odbornou práci na specializovaných církevních pracovištích (kněžské semináře, řeholní domy, řídící církevní úřady, pastorační a poradenská specializovaná centra), v redakcích, nakladatelstvích a tiskových agenturách, v humanitárních a neziskových organizacích.


Studijní povinnosti

 • Individuální studijní plán doplňuje případné nedostatky v předchozí přípravě, prohlubuje znalosti ve zvolené specializaci a napomáhá při přípravě disertační práce. Jeho základními součástmi jsou:

  • Semináře vlastní specializace: Student absolvuje každý rok standardní doby studia dva semestrální semináře vlastní specializace. Semináře jsou zaměřeny na společnou četbu a diskusi vybraných stěžejních textů dané specializace, na studium významné speciální otázky, diskusi vědeckých projektů souvisejících s přípravou disertací. Seminář je zakončen klasifikovaným zápočtem. Seznam seminářů a jejich vedoucích je konkretizován každý rok na prvním zasedání oborové rady podle potřeb doktorandů. Seminář vlastní specializace vede školitel.

  • Individuální studijní povinnosti: Oborová rada stanoví na návrh školitele individuální studijní povinnosti studenta, jejichž cílem je doplnění jeho vzdělání, zkvalitnění jeho vědecké a výzkumné činnosti, příprava na postupovou a na státní doktorskou zkoušku, pedagogická praxe.

  • Postupová zkouška: V průběhu studia, zpravidla na konci druhého ročníku, skládá student soubornou zkoušku, jež má dvě části: ústní oborovou zkoušku a obhajobu předložené písemné práce. Písemná práce má rozsah cca 80–100 stran a obsahově souvisí s připravovanou disertační prací. Souborná zkouška je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“; klasifikaci „prospěl/a“ komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li písemnou práci. Ústní zkoušku a obhajobu práce lze opakovat jen jednou. Pokud zkušební komise rozhodla, že uchazeč práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Složení souborné zkoušky je podmínkou pro připuštění ke státní doktorské zkoušce. Její nesložení je důvodem pro ukončení studia.

  • Souborná zkouška: Souborná zkouška je obsahem a rozsahem shodná se státní rigorózní zkouškou. Pokud student složil státní rigorózní zkoušku, tato se uznává jako ústní oborová zkouška, jež je součástí postupové zkoušky; pokud student obhájil rigorózní práci, tato se uznává jako obhajoba předložené písemné práce, jež je součástí postupové zkoušky.

  • Studentům je připomínána kanonická zásada (Apoštolská konstituce Jana Pavla II. Sapientia Christiana čl. 49 § 2), podle níž je před získáním akademické hodnosti „doktor teologie“ nutné dosáhnout akademickou hodnost „licenciát teologie“ (ve zkratce „ThLic.“ uváděné před jménem). Ten je dle § 46 odst. 5 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách získán složením rigorózní zkoušky.

  • Příprava disertační práce: Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné vědecké činnosti. Musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Téma disertační práce upřesňuje spolu se studentem školitel, který metodicky vede její zpracování. Předpokládaný rozsah práce činí 200 stran.

  • Studijní plán ke staženíKontrola studia

 • Probíhá v souladu s platným individuálním studijním plánem. Zkoušku ze zapsaného předmětu může student konat nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín. Výsledky zkoušky jsou klasifikovány “prospěl/a” – “neprospěl/a”.


Ukončení studia

 • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

 • V průběhu státní doktorské zkoušky student zodpoví dvě otázky, jimiž je zkoumán širší kontext tématu disertační práce.

 • Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné vědecké. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky. Předpokládaný rozsah práce činí 200 stran.

 • Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).


Oborová rada


Předseda, garant oboru:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

KTF UK

Členové:

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

KTF UK

doc. Mgr. David Bouma, Ph.D.

KTF UK

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

KTF UK

doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

KTF UK

doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.

CMTF UP

doc. Jiří Kašný, Th.D.

Anglo-American University

prof. Dr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

TF JU / KTF

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

TF JU

prof. ThDr. Martin Prudký, Th.D.

ETF UK

doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

TF JU

doc. David Vopřada, Dr.

KTF UK


 • Oborová rada sleduje a hodnotí doktorská studia, koordinuje plánování obsahu studií a hodnotí realizaci doktorského programu.

  • schvaluje individuální studijní plán studenta, témata disertačních prací a navrhuje děkanovi jmenování nebo odvolání školitele

  • hodnotí studium jednotlivých studentů, zvláště prostřednictvím schvalování hodnocení studenta a změn v individuálním studijním plánu studenta

Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám