Obecné podmínky pro všechny obory

Informace o přijímacím řízení:Přihlášky k doktorskému studiu přijímá vědecké oddělení Katolické teologické fakulty UK.


Náležitosti přihlášky:


 1. Podepsaná přihláška (vytištěná nebo na předepsaném tiskopise). Formulář přihlášky lze vyplnit elektronicky (www.is.cuni.cz/studium/) nebo na předepsaném tiskopise.

  • K přihlášce se pevně připojí originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení. Poplatek za přijímací řízení se v případě neúčasti na přijímacím řízení nebo neúspěchu u přijímací zkoušky nevrací. Přihláška musí obsahovat požadované přílohy.

 2. Přílohy přihlášky

  1. Doklad o absolvovaném vysokoškolském studiu

   uchazeč, který absolvoval vysokoškolské studium přiloží ověřenou kopii magisterského diplomu nebo předloží do 30. 9. 2024 úředně ověřenou kopii magisterského diplomu o studiu na VŠ

   • uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v kterémkoliv typu studijního programu na zahraniční vysoké škole, předloží do 22. 10. 2023 některý s následujících dokladů:

    • doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů, nebo

    • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom ze Slovenska, Polska, Maďarska, u Slovinska platí pouze pro diplomy vydané po ukončení studia magisterských studijních programů), nebo

    • uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia v kterémkoliv typu studijního programu na zahraniční vysoké škole, předloží do 22. 10. 2023 některý s následujících dokladů:

     • doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů, nebo

     • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom ze Slovenska, Polska, Maďarska, u Slovinska platí pouze pro diplomy vydané po ukončení studia magisterských studijních programů), nebo

     • zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930 Kč).


   • Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči, dokumenty

   • Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: Thákurova 3, 160 00 Praha 6 nejpozději do 31. srpna 2024.

   • Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Číslo účtu: 32034061/0100.


  2. Strukturovaný životopis opatřený podpisem včetně přehledu dosavadní odborné činnosti uchazeče (seznam publikační a vědecké činnosti, odborné stáže, účast na konferencích, zahraniční pobyty apod.)


  3. Resumé obhájené diplomové práce (v případě odevzdání přihlášky před obhajobou resumé obhajované diplomové práce)


  4. Podepsaný návrh projektu disertační práce podle předepsané formální struktury (téma a teze disertační práce, postavení problému, vědecká otázka, hypotéza, výzkumná metoda, časový harmonogram, prameny a seznam odborné literatury; pro studijní program Teologie: téma, jeho význam, cíle, metoda, bibliografie, harmonogram)

   • Doporučuje se, aby uchazeč o studium předem konzultoval projekt disertační práce s potenciálním školitelem. Záznam o konzultaci s vyznačením jména konzultovaného pedagoga a jeho podpisem by měl být součástí přílohy č. 3. Vedením disertačních prací mohou být pověřeni profesoři a docenti. Výjimečně mohou být pověřeni rovněž odborní asistenti a další odborníci s vědeckou hodností a tvůrčí činností, která odpovídá obsahovému zaměření disertační práce, schválení vědeckou radou fakulty. Školitele a konzultanty jmenuje a odvolává děkan na návrh oborové rady.


  5. Podepsaná žádost o specializaci (program Teologie) / zaměření (program Dějiny křesťanského umění a program Církevní a obecné dějiny) uvnitř daného programu na předepsaném formuláři; formulář ke stažení je dostupný zde.


  6. Uvedení jazyka, z kterého bude skládána přijímací zkouška na předepsaném formuláři s podpisem (neplatí pro studijní program Církevní a obecné dějiny), formulář ke stažení je dostupný zde. Pro studijní program Teologie lze tuto přílohu nahradit oficiálním osvědčením o úspěšném absolvování zkoušky ze světového jazyka na úrovni B2 a vyšší.


  7. Uchazeč o studium předkládá osvědčení o osobní integritě (míní se tím "písemné svědectví o praxi náboženského života, v němž je popsán způsob, jímž uplatňuje svou svobodu náboženského vyznání; v návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (vyžadováno na základě Statutu KTF UK čl 15 odst. 3). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řeholní představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan ( ), případně jiný kněz vyučující na fakultě.

   • Neplatí pro studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.Závazná forma přihlášky:


 • Každá z příloh č. 1–5 začíná vždy na nové straně A4, je označena v záhlaví číslem přílohy (slovy: „příloha č. 1“ apod.), jménem uchazeče a oborem, na který se uchazeč hlásí. Listy jednotlivých příloh nejsou sešity ani do pevné vazby, ani nejsou spojeny sešívací sponkou.


 • V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, bude přijímací řízení zastaveno.


Podání přihlášky


Termín podání přihlášek: 30. dubna 2024


Vážení a milí uchazeči o doktorské studium na KTF UK,

 • Pokud potřebujete jakoukoliv konzultaci, neváhejte kontakovat e-mailem Vědecké oddělení KTF (phd@ktf.cuni.cz) nebo telefonicky (737 272 229).

 • Pokud přihlášku a přílohy bude chtít po formální stránce před odesláním poštou zkontrolovat, pošlete ji předem e-mailem.


Programy otevírané v roce 2024/2025


Studijní program

Délka studia

Forma studia

Název

Kód oboru

Církevní a obecné dějiny

0222VD120021

4 roky

Prezenční

Kombinová

Dějiny křesťanského umění

0213VD320007

4 roky

Prezenční

Kombinovaná

Katolická teologie

0221VD100004

4 roky

Prezenční

KombinovanáPoslední změna: 16. duben 2024 10:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám