Katolická teologie (od 2016 do 2019)

  • Doktorský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie

  • Studijní program byl na KTF UK otevřen v akademickém roce 2016/2017

  • Studium zahájené dříve (nejpozději AR 2015/16) probíhá nadále dle

   předchozí akreditace

  • Standardní doba studia: 4 roky

  • Studijní program je uskutečňovaný v prezenční i kombinované formě


  Základní charakteristika

  • Doktorský studijní program teologie, obor katolická teologie (standardní doba studia čtyři roky), připravuje studenty na samostatné vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie.

  • Předmětem studia jsou prameny a racionální reflexe víry v Boha a v Ježíše Krista; související pojetí člověka, společnosti a světa; mravní aspekty lidského jednání; sebeporozumění katolické církve a otázky spojené s jejím působením; vztahy mezi křesťanskými společenstvími; vztahy mezi křesťanstvím a jinými náboženstvími; dějiny katolické teologie, dějiny dogmatu; filosofické předpoklady a implikace teologie.

  • Obor katolická teologie se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje.


  • Student volí jednu z nich:

     a. 

   Biblické vědy

     b. 

   Fundamentální a dogmatická teologie

     c. 

   Teologická etika a spirituální teologie

     d. 

   Liturgika, katechetika a pastorální teologie

     e. 

   Kanonické a konfesní právo

     f. 

   Patristika a dějiny dogmatu


  • Prostřednictvím studijního oboru uplatňuje katolická církev právo vyučovat a vychovávat své duchovní i laické pracovníky (§ 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností).


  Uplatnění získaného vzdělání

  • Absolvent prokazuje rozsáhlé znalosti oboru katolická teologie resp. jeho dílčí specializace na soudobé světové úrovni.

  • Je seznámen se současnými trendy bádání ve své specializaci. Je schopen získávat nové poznatky, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností, zasazovat je do interdisciplinárních souvislostí a vyhodnocovat společenské důsledky jejich využívání.

  • Umí řešit etické problémy při tvůrčí činnosti nebo při využívání jejích výsledků.

  • Osvojil si kvalitní aktivní znalost světového jazyka a dle potřeb své specializace i vyšší znalost jazyků klasických.

  • Absolvent je připraven k tomu, aby působil jako akademický a vědecký pracovník na těch fakultách, vědeckých pracovištích a vyšších odborných školách, které se věnují teologii resp. náboženství, a jako učitel náboženství a jako vychovatel ve školách a školských zařízeních a v zařízeních sociálních služeb; aby se věnoval odborné a řídící práci v církevních institucích i ve školských, zdravotnických, sociálních a humanitárních zařízeních a organizacích; aby pracoval v těch orgánech veřejné správy a veřejnoprávních institucích, nakladatelstvích a redakcích, společnostech a firmách, pro jejichž činnost je zapotřebí vysoce odborných náboženských a obecně humanitních znalostí a přístupů.


  Studijní povinnosti

  • Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, dle okolností i za účasti konzultanta.


  1. Disertační práce

  • Studium v doktorském studijním programu doktorandovi umožňuje, aby si prostřednictvím přípravy disertační práce osvojil schopnost a připravenost k samostatné odborné činnosti. Pomoc a kontrola je mu poskytnuta v rámci předmětů „příprava disertační práce“ a „doktorandský seminář“. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Předpokládaný rozsah disertační práce činí cca 200, maximálně však 350 normostran textu bez příloh.

  2. Studijní povinnosti

  • Studium v doktorském studijním programu doktorandovi umožňuje, aby doplnil a prohloubil své vědomosti v oboru katolická teologie obecně, ve zvolené specializaci zvláště. Děje se tak v rámci předmětů „teologický seminář“, „teologická specializace“ a „cizí jazyk“. Doktorandovi může být v individuálním studijním plánu uloženo i absolvování jednoho či více dalších předmětů doplňujících a rozšiřujících jeho vědomosti v oboru katolická teologie; zpravidla mají povahu samostatného studia odborné literatury.

  3. Odborné aktivity

  • Studium v doktorském studijním programu doktorandovi umožňuje, aby si prostřednictvím dalších odborných aktivit osvojil zdatnost potřebnou k tomu, aby se mohl věnovat vědecké činnosti. Děje se tak v rámci studijní povinnosti „zahraniční odborná praxe“ a „doplňková vědecká činnost“.

  4. Souborná zkouška

  • V průběhu druhého, nejpozději však třetího roku studia skládá doktorand soubornou zkoušku, jež má dvě části: ústní zkoušku a obhajobu předložené písemné práce.

  • Ústní zkoušku skládá ze dvou specializací, které si student zvolil při podání přihlášky k SZ. Jedna z nich je zvolena tak, aby bezprostředně odpovídala specializaci jeho doktorského studia a současně i názvu a základní osnově písemné práce.

  • Tématické okruhy pro ústní zkoušku jsou schváleny oborovou radou, ty jsou identické s tematickými okruhy pro rigorózní zkoušku v oboru katolická teologie.

  • Písemná práce má rozsah cca 50 normostran; student v ní předkládá k obhajobě teze disertační práce.

   • Přihláška k souborné zkoušce

   • Volba specializace

   • Další povinné přílohy přihlášky k souborné zkoušce:

      a. 

    Stručný životopis doplněný o seznam publikační a další vědecké činnosti

      b. 

    Písemná práce v počtu tří listinných exemplářů, z nichž minimálně jeden je svázán v pevných deskách, nejvíce dva v kroužkové vazbě,

      c. 

    Prohlášení o připravenosti k SZ


  • Tématické okruhy k souborné zkoušce – zde

  • Opatření děkana č. 5/2019 Souborná zkouška v doktorském studijním programu katolická teologie

  • Souborná zkouška je obsahem a rozsahem shodná se státní rigorózní zkouškou

  • Pokud doktorand složí státní rigorózní zkoušku v oboru katolická teologie a požádá o to, aby byla uznána na místo zkoušky souborné, oborová rada jeho žádost vyhoví.

  • Studentům je připomínána kanonická zásada (Apoštolská konstituce Jana Pavla II. Sapientia Christiana čl. 49 § 2), podle níž je před získáním akademické hodnosti „doktor teologie“ nutné dosáhnout akademickou hodnost „licenciát teologie“. Ten je zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách získán složením rigorózní zkoušky.


  Kontrola studia

  • Probíhá v souladu s platným individuálním studijním plánem.

  • Zkoušku ze zapsaného předmětu může student konat nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín. Výsledky zkoušky jsou klasifikovány “prospěl/a” – “neprospěl/a”.

  • Plnění individuálního studijního plánu podléhá hodnocení, které spolu s odůvodněním předkládá školitel a následně projednává a schvaluje oborová rada.

  • Podrobnosti upravuje Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy.


  Ukončení studia

  • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

  • Pro státní doktorskou zkoušku připraví doktorand po dohodě se školitelem dvě dvacetiminutové přednášky na rozdílná témata své specializace, odlišná od tématu disertace.

  • Přednášky musí být věnovány specifickým konkrétním problémům.

  • Přednášející musí charakterizovat soudobý stav jejich řešení a své vlastní, argumenty podložené stanovisko.

  • Komise pro státní doktorskou zkoušku volí na místě jedno z připravených témat. Po přednášce následuje diskuse, v níž doktorand zodpovídá položené otázky a hájí své stanovisko.

  • Obhajoba disertační práce spočívá v doktorandově prezentaci disertační práce, v jeho odpovědi na písemné posudky školitele a dvou oponentů a v následné diskusi.


  Oborová rada

  Předseda, garant oboru:

  prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

  KTF UK

  Členové:

  doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

  KTF UK

  doc. Mgr. David Bouma, Ph.D.

  KTF UK

  doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

  KTF UK

  doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

  KTF UK

  doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.

  CMTF UP

  doc. Jiří Kašný, Th.D.

  Anglo-American University

  prof. Dr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

  TF JU / KTF

  doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

  TF JU

  prof. ThDr. Martin Prudký, Th.D.

  ETF UK

  doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

  TF JU

  doc. David Vopřada, Dr.

  KTF UK


  • Oborová rada sleduje a hodnotí doktorská studia, koordinuje plánování obsahu studií a hodnotí realizaci doktorského programu.

   • schvaluje individuální studijní plán studenta, témata disertačních prací a navrhuje děkanovi jmenování nebo odvolání školitele

   • hodnotí studium jednotlivých studentů, zvláště prostřednictvím schvalování hodnocení studenta a změn v individuálním studijním plánu studenta


  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty
  Jak k nám