Program Dějiny křesťanského umění

Prezenční forma studia


 • Kód: P0213VD320007

 • Délka studia: 4

 • Možnost upuštění od přijímací zkoušky: Ne

 • Forma přihlášky: Listinná, Elektronická

 • Datum přijímací zkoušky: 5. 6. 2024

 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. 2024


Charakteristika oboru:

Studijní program Dějiny křesťanského umění, prezenční, 4 roky

(Jedná se o studijní program bez specializace)


Doktorský studijní program „Dějiny křesťanského umění“, je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti dějin výtvarného umění umožňující soustředění zvláštního zájmu na souvislosti s dějinami a tradicemi křesťanství. Důraz je kladen na interdisciplinární propojení dějin umění s příbuznými obory, jako je historie, církevní dějiny, pomocné vědy historické, archeologie, křesťanská ikonografie a liturgie. Předmětem studia je problematika výtvarného umění různých epoch s možným důrazem na souvislosti a spojitosti s křesťanstvím.


Uchazeč o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Dějiny křesťanského umění, je absolventem především oborově shodného nebo obdobného studijního programu magisterského, případně příbuzných oborů. Předpokládá se zpravidla znalost dějin umění v rozsahu magisterského studijního programu, dvou světových jazyků a základů latiny. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném studijním programu a zaměření.


V akad. roce 2023/2024 nabízí Katolická teologická fakulta tato zaměření:


  a. 

křesťanské umění středověku

  b. 

křesťanské umění novověku

  c. 

umění 19. a 20. století

  d. 

ikonografie křesťanského umění

  e. 

muzeologie a památková péče


Pro studenty PREZENČNÍ formy studia platí povinnost účasti na všech konferencích, kolokviích, seminářích, zvaných přednáškách hostů z oboru a podobných akcích pořádaných fakultou. Zpráva o účasti na těchto akcích je součástí ročního hodnocení doktoranda. Akademická praxe může dále zahrnovat doktorandův podíl na výuce.


(Plnění povinnosti: každá rok studia)


Popis ověření a kritéria hodnocení:


Přijímací zkouška:


Předpokládá se zpravidla znalost dějin umění v rozsahu magisterského studijního programu, dvou světových jazyků a základů latiny. Uchazeč musí úspěšně absolvovat přijímací řízení.


Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem posouzení je písemně vypracovaný projekt disertační práce, který uchazeč předloží jako součást přihlášky ke studiu, v rámci uchazečova zaměření studia znalost kulturních, historických a duchovních souvislostí zvoleného tématu. Hodnotí se kvalita předloženého projektu a inovativní přístup k jeho zpracování, úroveň písemného projevu disertačního projektu, ústní prezentace projektu, orientace v problematice projektu, přesnost formulací a znalost odborné literatury ke zvolené problematice. Posuzovány jsou také výsledky dosavadní vědecké práce a praxe v oboru. Hodnotí se publikační činnost, účast na odborných mezinárodních konferencích, zahraniční studijní pobyty a stáže, prověřují se znalosti světového jazyka z oblasti dějin umění. Součástí přijímací zkoušky je také ověření jazykových znalostí.

Uchazeč musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


Maximální počet dosažitelných bodů je 100 (+ bonifikace v hodnotě až 30 bodů při uvedení konkrétního školícího pracoviště a souhlasu školitele s vedením plánovaného doktorského projektu).


Hodnotí se:

- úroveň písemného projevu disertačního projektu (max. 20 bodů) + ústní prezentace projektu (max. 10 bodů) + orientace v problematice projektu (max. 15 bodů) - hodnotí se přesnost formulací, znalost literatury k problematice, inovativní přístup;

- orientace v oboru (max. 15 bodů)

- orientace v literatuře projektu (max. 20 bodů)

- výsledky dosavadní vědecké práce a praxe v oboru (max. 10 bodů) - hodnotí se publikační činnost (články, monografie), účast na odborných konferencích, zahraniční stáž na univerzitách nebo jiných odborných institucích

- znalosti světového jazyka z oblasti dějin umění (max. 10 bodů)


Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne minimální bodové hranice, která bude stanovena po vyhodnocení přijímacích pohovorů v závislosti na kapacitních možnostech fakulty a v závislosti na počtu uchazečů, kteří se přijímacího pohovorů účastnili.


Informace o uplatnění absolventů:

Vzdělání v doktorském studijním programu "Obecná teorie a dějiny umění a kultury" poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku specializovaných dějin umění na filozofických či teologických fakultách, pro odbornou práci na specializovaných uměleckohistorických pracovištích (Ústav dějin umění AV ČR, Památkové ústavy, odborná oddělení Národní galerie či regionálních galerií, popřípadě obdobné instituce zahraniční), v redakcích, nakladatelstvích či v oblasti znalectví uměleckých děl.


Podmínky přijetí:

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.


Kombinovaná forma studia


 • Kód: P0213VD320007

 • Délka studia: 4 roky

 • Možnost upuštění od přijímací zkoušky: Ne

 • Forma přihlášky: Listinná, Elektronická

 • Datum přijímací zkoušky: 5. 6. 2024

 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. 2024


Charakteristika oboru:

Studijní program Dějiny křesťanského umění, kombinovaná, 4 roky

(Jedná se o studijní program bez specializace).


Doktorský studijní program „Dějiny křesťanského umění“, je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti dějin výtvarného umění umožňující soustředění zvláštního zájmu na souvislosti s dějinami a tradicemi křesťanství. Důraz je kladen na interdisciplinární propojení dějin umění s příbuznými obory, jako je historie, církevní dějiny, pomocné vědy historické, archeologie, křesťanská ikonografie a liturgie. Předmětem studia je problematika výtvarného umění různých epoch s možným důrazem na souvislosti a spojitosti s křesťanstvím.


Uchazeč o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Dějiny křesťanského umění, je absolventem především oborově shodného nebo obdobného studijního programu magisterského, případně příbuzných oborů. Předpokládá se zpravidla znalost dějin umění v rozsahu magisterského studijního programu, dvou světových jazyků a základů latiny. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném programu a zaměření.


V akad. roce 2023/2024 nabízí Katolická teologická fakulta tato zaměření:


  a. 

křesťanské umění středověku

  b. 

křesťanské umění novověku

  c. 

umění 19. a 20. století

  d. 

ikonografie křesťanského umění

  e. 

muzeologie a památková péče


Popis ověření a kritéria hodnocení:


Přijímací zkouška:


Předpokládá se zpravidla znalost dějin umění v rozsahu magisterského studijního programu, dvou světových jazyků a základů latiny. Uchazeč musí úspěšně absolvovat přijímací řízení.


Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Předmětem posouzení je písemně vypracovaný projekt disertační práce, který uchazeč předloží jako součást přihlášky ke studiu, v rámci uchazečova zaměření studia znalost kulturních, historických a duchovních souvislostí zvoleného tématu. Hodnotí se kvalita předloženého projektu a inovativní přístup k jeho zpracování, úroveň písemného projevu disertačního projektu, ústní prezentace projektu, orientace v problematice projektu, přesnost formulací a znalost odborné literatury ke zvolené problematice. Posuzovány jsou také výsledky dosavadní vědecké práce a praxe v oboru. Hodnotí se publikační činnost, účast na odborných mezinárodních konferencích, zahraniční studijní pobyty a stáže, prověřují se znalosti světového jazyka z oblasti dějin umění. Součástí přijímací zkoušky je také ověření jazykových znalostí.

Uchazeč musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


Maximální počet dosažitelných bodů je 100 (+ bonifikace v hodnotě až 30 bodů při uvedení konkrétního školícího pracoviště a souhlasu školitele s vedením plánovaného doktorského projektu).


Hodnotí se:

- úroveň písemného projevu disertačního projektu (max. 20 bodů) + ústní prezentace projektu (max. 10 bodů) + orientace v problematice projektu (max. 15 bodů) - hodnotí se přesnost formulací, znalost literatury k problematice, inovativní přístup;

- orientace v oboru (max. 15 bodů)

- orientace v literatuře projektu (max. 20 bodů)

- výsledky dosavadní vědecké práce a praxe v oboru (max. 10 bodů) - hodnotí se publikační činnost (články, monografie), účast na odborných konferencích, zahraniční stáž na univerzitách nebo jiných odborných institucích

- znalosti světového jazyka z oblasti dějin umění (max. 10 bodů)


Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne minimální bodové hranice, která bude stanovena po vyhodnocení přijímacích pohovorů v závislosti na kapacitních možnostech fakulty a v závislosti na počtu uchazečů, kteří se přijímacího pohovorů účastnili.


Informace o uplatnění absolventů:

Vzdělání v doktorském studijním programu "Dějiny křesťanského umění" poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku specializovaných dějin umění na filozofických či teologických fakultách, pro odbornou práci na specializovaných uměleckohistorických pracovištích (Ústav dějin umění AV ČR, Památkové ústavy, odborná oddělení Národní galerie či regionálních galerií, popřípadě obdobné instituce zahraniční), v redakcích, nakladatelstvích či v oblasti znalectví uměleckých děl.


Podmínky přijetí:

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.
Poslední změna: 16. duben 2024 10:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám