Církevní a obecné dějiny (od 2018)

Doktorský studijní program Církevní a obecné dějiny


Základní charakteristika

 • Doktorský SP Církevní a obecné dějiny je zaměřen na vědecký výzkum a samostatnou tvůrčí odbornou činnost v oblasti dějin křesťanství na pozadí obecného vývoje dějin lidské společnosti. Důraz je kladen na interdisciplinární propojení církevních dějin s příbuznými obory, jako je obecná historie, pomocné vědy historické, archeologie, křesťanská ikonografie, literární věda a teologické obory (především biblistika a liturgika).

 • Důraz je kladen na propojení jednotlivých historických disciplín, světové a české dějiny, církevní a obecné dějiny, dějiny umění, dějiny teologie, dějiny kultury.

 • Jedinečnost SP Církevní a obecné dějiny je spatřována především v interpretaci dějin v kontextu vývoje křesťanství a teologie.


V rámci studijního programu jsou určena bližší zaměření studia na konkrétní epochy křesťanských dějin:


  a. 

církevní a obecné dějiny starověku

  b. 

církevní a obecné dějiny středověku

  c. 

církevní a obecné dějiny raného novověku

  d. 

církevní a obecné dějiny 19. a 20. století


Uplatnění získaného vzdělání

 • Absolvent doktorského studijní oboru získává hluboký vhled do církevních a obecných dějin Evropy, zejména českých zemí. Jeho vědomosti se opírají zejména o důkladnou znalost bohemikální i středoevropské problematiky, kterou dokáže srovnat se situací v jiných evropských zemích.

 • Umí pracovat s písemnými a částečně i hmotnými prameny, dokáže je kriticky zhodnotit a poznatky z nich systematicky využít pro vědeckou i vědecko-popularizační práci.

 • Absolvent může nalézt uplatnění v celém spektru institucí podílejících se na vědeckém výzkumu, v kulturních a výchovně vzdělávacích zařízeních, v útvarech vzdělávání, zájmových, společenských, církevních i politických organizací. Například se může uplatnit v historických, uměleckohistorických či literárních muzeích nebo galeriích, či jiných spolcích zaměřených na prezentaci evropského kulturního dědictví.


Studijní povinnosti

 • Studijní plán ke stažení

 • Doktorandský seminář je jako stěžejní předmět celého studijního programu povinný ve všech čtyřech ročnících studia. Jeho součástí je rovněž prezentace stávající podoby disertační práce formou odborného kolokvia.

 • Další povinnosti doktoranda na UK: publikační činnosti, účast na konferencích, pokusit se získat grant, absolvovat zahraniční pobyt v minimální délce 3 měsíců.


Kontrola studia

 • Probíhá v souladu s platným individuálním studijním plánem. Zkoušku ze zapsaného předmětu může student konat nejvýše dvakrát, tj. má právo na jeden opravný termín.

 • Výsledky zkoušky jsou klasifikovány “prospěl/a” – “neprospěl/a”.

 • Ze všech tří jazyků povinných jazyků je nutná komisionální zkouška (minimálně 2 zkoušející) a je nutný protokol o zkoušce.


Ukončení studia

 • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

 • Tématické okruhy, schválené oborovou radou, pro státní doktorské zkoušky vycházejí z příslušného zaměření, do něhož byl student přijat (církevní a obecné dějiny starověku, nebo středověku, nebo raného novověku, nebo 19. a 20. století). Vyžaduje se zevrubná znalost dějin, pramenů a odborné literatury. Tematické okruhy zde.

 • Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky. Předpokládaný rozsah práce činí 200-400 stran.

 • Absolventům se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).


Oborová rada

Předseda, garant oboru:

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D.

KTF UK

Členové:

Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D.

Historický ústav AV ČR

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

Historický ústav AV ČR / KTF UK

Mgr. Jiří Just, Th.D.

Historický ústav AV ČR

doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.

PedF UK 

Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D.

Strahovská knihovna

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

Historický ústav AV ČR / PedF UK

prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

FF UK

prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. Th.D.

PedF UHK / KTF UK

prof. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

FF JU

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc.

Historický ústav AV ČR

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

KTF UK

doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

KTF UK / FF JU

doc. David Vopřada, Dr.

KTF UK

PhDr. Jan Zelenka, Ph.D. 

Historický ústav AV ČR / FF UK


 • Oborová rada sleduje a hodnotí doktorská studia, koordinuje plánování obsahu studií a hodnotí realizaci doktorského programu.

 • Schvaluje individuální studijní plán studenta, témata disertačních prací a navrhuje děkanovi jmenování nebo odvolání školitele

 • Hodnotí studium jednotlivých studentů, zvláště prostřednictvím schvalování hodnocení studenta a změn v individuálním studijním plánu studenta


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám