Program Katolická teologie

Prezenční forma studia


 • Kód: 0221VD100004

 • Délka studia: 4 roky

 • Možnost upuštění od přijímací zkoušky: Ne

 • Forma přihlášky: Listinná, Elektronická

 • Datum přijímací zkoušky: 3. 6. 2024

 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 24. 6. 2024


Charakteristika oboru:

Doktorský studijní program Katolická teologie (P0221D100004). Je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Standardní doba studia je čtyři roky. Předmětem studia jsou zejména otázky Božího bytí a působení, jakož i otázky lidského a společenského života posuzované z hlediska božího zjevení, křesťanské tradice a hodnot, které s tím souvisí. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci. Ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností umožňuje toto studium i přípravu studentů k vysoce specializovaným službám v katolické církvi.

Obor Katolická teologie se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje.


Popis ověření a kritéria hodnocení:


Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Katolická teologie.

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz přílohy přihlášky) a osvědčení o osobní integritě (míní se tím "písemné svědectví o praxi náboženského života", v němž je popsán způsob, jímž se uplatňuje svou svobodu náboženského vyznání; v návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (vyžadováno na základě Statutu KTF UK čl 15 odst. 3). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řeholní představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan ( ), případně jiný kněz vyučující na fakultě.

Uchazeč je absolventem magisterského studijního programu teologie, obor katolická teologie, nebo magisterského studijního programu obdobného.


Uchazeč předkládá spolu s přihláškou také žádost o zaměření uvnitř daného oboru; v akad. roce 2024/2025 nabízí Katolická teologická fakulta tato zaměření:


  a. 

biblické vědy

  b. 

fundamentální teologie a dogmatická teologie

  c. 

teologická etika a spirituální teologie

  d. 

patristika a dějiny dogmatu


Pro studenty PREZENČNÍ formy studia platí povinnost účasti na všech konferencích, kolokviích, seminářích, zvaných přednáškách hostů z oboru a podobných akcích pořádaných fakultou. Zpráva o účasti na těchto akcích je součástí ročního hodnocení doktoranda. Akademická praxe může dále zahrnovat doktorandův podíl na výuce.

(Plnění povinnosti: každá rok studia)


Přijímací zkouška:


Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru.


Maximální počet dosažitelných bodů je 100 (+ bonifikace v hodnotě až 30 bodů při uvedení konkrétního školícího pracoviště a souhlasu školitele s vedením plánovaného doktorského projektu). Hodnotí se:


- ústní zkouška z teologických znalostí na úrovni odpovídající státní závěrečné zkoušce konané v magisterském studijním oboru katolická teologie, a to v částech: Písmo svaté a biblická teologie; fundamentální a dogmatická teologie; morální teologie (max. 40 bodů)


- návrh projektu disertační práce (max. 40 bodů) - hodnotí se přesnost formulace, znalost literatury k problematice, inovativní přístup

- dosavadní publikační a vzdělávací činnost v oboru (max. 10 bodů) - hodnotí se zejména odborná publikační činnost (články, monografie), účast na konferencích, zahraniční stáž na univerzitě nebo v jiné odborné instituci


- ústní zkouška z jednoho světového jazyka (hodnotí se především slovní zásoba z oblasti teologie); pokud uchazeč předložil oficiální osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky ze světového jazyka na úrovni B2 a vyšší, bude mu komisí bez dalšího přidělen plný počet bodů (max. 10 bodů)


Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne minimální bodové hranice, která bude stanovena po vyhodnocení přijímacích pohovorů v závislosti na kapacitních možnostech fakulty a v závislosti na počtu uchazečů, kteří se přijímacího pohovorů účastnili.


Informace o uplatnění absolventů:


Vzdělání v doktorském studijním programu „Katolická teologie“ poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku na teologických fakultách, církevních a veřejných středních školách, pro odbornou práci na specializovaných církevních pracovištích (kněžské semináře, řeholní domy, řídící církevní úřady, pastorační a poradenská specializovaná centra), v redakcích, nakladatelstvích a tiskových agenturách, v humanitárních a neziskových organizacích.


Doporučená literatura, modelové otázky:


Okruhy a doporučená literatura k přijímací zkoušce (soubor ke stažení)


Podmínky přijetí:


Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.


Kombinovaná forma studia


 • Kód: 0221VD100004

 • Délka studia: 4 roky

 • Možnost upuštění od přijímací zkoušky: Ne

 • Forma přihlášky: Listinná, Elektronická

 • Datum přijímací zkoušky: 3. 6. 2024

 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 24. 6. 2024


Charakteristika oboru:


Doktorský studijní program „Katolická teologie“ (0221VD100004) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Standardní doba studia je čtyři roky. Předmětem studia jsou zejména otázky Božího bytí a působení, jakož i různé otázky lidského a společenského života posuzované z hlediska božího zjevení, křesťanské tradice a hodnot, které s tím souvisí. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci. Ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností umožňuje toto studium i přípravu studentů k vysoce specializovaným službám v katolické církvi.

Obor „Katolická teologie“ se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje.


Popis ověření a kritéria hodnocení:


Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Katolická teologie

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz přílohy přihlášky) a osvědčení o osobní integritě (míní se tím "písemné svědectví o praxi náboženského života", v němž je popsán způsob, jímž uplatňuje svou svobodu náboženského vyznání; v návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (vyžadováno na základě Statutu KTF UK čl 15 odst. 3). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řeholní představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan (kaplan@ktf.cuni.cz ), případně jiný kněz vyučující na fakultě.

Uchazeč je absolventem magisterského studijního programu teologie, obor katolická teologie, nebo magisterského studijního programu obdobného.


Uchazeč předkládá spolu s přihláškou také žádost o zaměření uvnitř daného oboru; v akad. roce 2024/2025 nabízí Katolická teologická fakulta tato zaměření:


  a. 

biblické vědy

  b. 

fundamentální teologie a dogmatická teologie

  c. 

teologická etika a spirituální teologie

  d. 

patristika a dějiny dogmatu


Přijímací zkouška


Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Maximální počet dosažitelných bodů je 100 (+ bonifikace v hodnotě až 30 bodů při uvedení konkrétního školícího pracoviště a souhlasu školitele s vedením plánovaného doktorského projektu). Hodnotí se:


- ústní zkouška z teologických znalostí na úrovni odpovídající státní závěrečné zkoušce konané v magisterském studijním oboru katolická teologie, a to v částech: Písmo svaté a biblická teologie; fundamentální a dogmatická teologie; morální teologie (max. 40 bodů)

- návrh projektu disertační práce (max. 40 bodů) - hodnotí se přesnost formulace, znalost literatury k problematice, inovativní přístup

- dosavadní publikační a vzdělávací činnost v oboru (max. 10 bodů) - hodnotí se zejména odborná publikační činnost (články, monografie), účast na konferencích, zahraniční stáž na univerzitě nebo v jiné odborné instituci

- ústní zkouška z jednoho světového jazyka (hodnotí se především slovní zásoba z oblasti teologie); pokud uchazeč předložil oficiální osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky ze světového jazyka na úrovni B2 a vyšší, bude mu komisí bez dalšího přidělen plný počet bodů (max. 10 bodů)


Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne minimální bodové hranice, která bude stanovena po vyhodnocení přijímacích pohovorů v závislosti na kapacitních možnostech fakulty a v závislosti na počtu uchazečů, kteří se přijímacího pohovorů účastnili.


Informace o uplatnění absolventů:


Vzdělání v doktorském studijním programu „Katolická Teologie“ poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku na teologických fakultách, církevních a veřejných středních školách, pro odbornou práci na specializovaných církevních pracovištích (kněžské semináře, řeholní domy, řídící církevní úřady, pastorační a poradenská specializovaná centra), v redakcích, nakladatelstvích a tiskových agenturách, v humanitárních a neziskových organizacích.


Doporučená literatura, modelové otázky:


Okruhy a doporučená literatura k přijímací zkoušce (soubor ke stažení)


Podmínky přijetí:


Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.Poslední změna: 16. duben 2024 10:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám