Program Katolická teologie

Prezenční forma studia


 • Kód: 0221VD100004

 • Délka studia: 4 roky

 • Možnost upuštění od přijímací zkoušky: Ne

 • Forma přihlášky: Listinná, Elektronická

 • Datum přijímací zkoušky: 10. 06. 2020

 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 23. 06. 2020


Charakteristika oboru:

Doktorský studijní program Katolická teologie (P0221D100004). Je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Standardní doba studia je čtyři roky. Předmětem studia jsou zejména otázky Božího bytí a působení, jakož i otázky lidského a společenského života posuzované z hlediska božího zjevení, křesťanské tradice a hodnot, které s tím souvisí. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci. Ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností umožňuje toto studium i přípravu studentů k vysoce specializovaným službám v katolické církvi.

Obor Katolická teologie se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje.


Popis ověření a kritéria hodnocení:


Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Katolická teologie.

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz přílohy přihlášky) a osvědčení o osobní integritě (míní se tím "písemné svědectví o praxi náboženského života", v němž je popsán způsob, jímž se uplatňuje svou svobodu náboženského vyznání; v návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (vyžadováno na základě Statutu KTF UK čl 15 odst. 3). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řeholní představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan ( ), případně jiný kněz vyučující na fakultě.

Uchazeč je absolventem magisterského studijního programu teologie, obor katolická teologie, nebo magisterského studijního programu obdobného.


Uchazeč předkládá spolu s přihláškou také žádost o zaměření uvnitř daného oboru; v akad. roce 2020/2021 nabízí Katolická teologická fakulta tato zaměření:


  a. 

biblické vědy

  b. 

fundamentální teologie a dogmatická teologie

  c. 

teologická etika a spirituální teologie

  d. 

liturgika, katechetika a pastorální teologie

  e. 

kanonické a konfesní právo

  f. 

patristika a dějiny dogmatu


Přijímací zkouška:


Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru (max. 100 bodů):


- ústní zkouška z teologických znalostí na úrovni odpovídající státní závěrečné zkoušce konané v magisterském studijním oboru katolická teologie, a to v částech: Písmo svaté a biblická teologie; fundamentální a dogmatická teologie; morální teologie (max. 40 bodů)


- návrh projektu disertační práce (max. 40 bodů) - hodnotí se přesnost formulace, znalost literatury k problematice, inovativní přístup

- dosavadní publikační a vzdělávací činnost v oboru (max. 10 bodů) - hodnotí se zejména odborná publikační činnost (články, monografie), účast na konferencích, zahraniční stáž na univerzitě nebo v jiné odborné instituci


- ústní zkouška z jednoho světového jazyka (hodnotí se především slovní zásoba z oblasti teologie); pokud uchazeč předložil oficiální osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky ze světového jazyka na úrovni B2 a vyšší, bude mu komisí bez dalšího přidělen plný počet bodů (max. 10 bodů)


Maximální počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.


Informace o uplatnění absolventů:


Vzdělání v doktorském studijním programu „Katolická teologie“ poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku na teologických fakultách, církevních a veřejných středních školách, pro odbornou práci na specializovaných církevních pracovištích (kněžské semináře, řeholní domy, řídící církevní úřady, pastorační a poradenská specializovaná centra), v redakcích, nakladatelstvích a tiskových agenturách, v humanitárních a neziskových organizacích.


Doporučená literatura, modelové otázky:


Okruhy a doporučená literatura k přijímací zkoušce (soubor ke stažení)


Podmínky přijetí:


Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.


Kombinovaná forma studia


 • Kód: 0221VD100004

 • Délka studia: 4 roky

 • Možnost upuštění od přijímací zkoušky: Ne

 • Forma přihlášky: Listinná, Elektronická

 • Datum přijímací zkoušky: 10. 06. 2020 

 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 29. 06. 2020


Charakteristika oboru:


Doktorský studijní program „Katolická teologie“ (0221VD100004) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti teologie. Standardní doba studia je čtyři roky. Předmětem studia jsou zejména otázky Božího bytí a působení, jakož i různé otázky lidského a společenského života posuzované z hlediska božího zjevení, křesťanské tradice a hodnot, které s tím souvisí. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a specializaci. Ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností umožňuje toto studium i přípravu studentů k vysoce specializovaným službám v katolické církvi.

Obor „Katolická teologie“ se dle bližšího zaměření dále člení na specializace, ve kterých fakulta doktorský program uskutečňuje.


Popis ověření a kritéria hodnocení:


Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program Katolická teologie

Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku, ostatní dokumenty (viz přílohy přihlášky) a osvědčení o osobní integritě (míní se tím "písemné svědectví o praxi náboženského života", v němž je popsán způsob, jímž uplatňuje svou svobodu náboženského vyznání; v návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (vyžadováno na základě Statutu KTF UK čl 15 odst. 3). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řeholní představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan (kaplan@ktf.cuni.cz ), případně jiný kněz vyučující na fakultě.

Uchazeč je absolventem magisterského studijního programu teologie, obor katolická teologie, nebo magisterského studijního programu obdobného.


Uchazeč předkládá spolu s přihláškou také žádost o zaměření uvnitř daného oboru; v akad. roce 2020/2021 nabízí Katolická teologická fakulta tato zaměření:


  a. 

biblické vědy

  b. 

fundamentální teologie a dogmatická teologie

  c. 

teologická etika a spirituální teologie

  d. 

liturgika, katechetika a pastorální teologie

  e. 

kanonické a konfesní právo

  f. 

patristika a dějiny dogmatu


Přijímací zkouška


Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru (max. 100 bodů):

- ústní zkouška z teologických znalostí na úrovni odpovídající státní závěrečné zkoušce konané v magisterském studijním oboru katolická teologie, a to v částech: Písmo svaté a biblická teologie; fundamentální a dogmatická teologie; morální teologie (max. 40 bodů)

- návrh projektu disertační práce (max. 40 bodů) - hodnotí se přesnost formulace, znalost literatury k problematice, inovativní přístup

- dosavadní publikační a vzdělávací činnost v oboru (max. 10 bodů) - hodnotí se zejména odborná publikační činnost (články, monografie), účast na konferencích, zahraniční stáž na univerzitě nebo v jiné odborné instituci

- ústní zkouška z jednoho světového jazyka (hodnotí se především slovní zásoba z oblasti teologie); pokud uchazeč předložil oficiální osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky ze světového jazyka na úrovni B2 a vyšší, bude mu komisí bez dalšího přidělen plný počet bodů (max. 10 bodů)


Maximální počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.


Informace o uplatnění absolventů:


Vzdělání v doktorském studijním programu „Katolická Teologie“ poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku na teologických fakultách, církevních a veřejných středních školách, pro odbornou práci na specializovaných církevních pracovištích (kněžské semináře, řeholní domy, řídící církevní úřady, pastorační a poradenská specializovaná centra), v redakcích, nakladatelstvích a tiskových agenturách, v humanitárních a neziskových organizacích.


Doporučená literatura, modelové otázky:


Okruhy a doporučená literatura k přijímací zkoušce (soubor ke stažení)


Podmínky přijetí:


Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.Poslední změna: 14. leden 2020 10:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám