Program Církevní a obecné dějiny

Prezenční forma studia


 • Kód: P0222VD120021

 • Délka studia: 4 roky

 • Možnost upuštění od přijímací zkoušky: Ne

 • Forma přihlášky: Listinná, Elektronická

 • Datum příjmací zkoušky: 7. 6. 2024

 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 28. 6. 2024


Charakteristika oboru:

Doktorský studijní program Církevní a obecné dějiny, prezenční, 4 roky

(Jedná se o studijní program bez specializace)


Program je realizován společně Katolickou teologickou fakultou UK a Historickým ústavem AV ČR.


Doktorský studijní program „Církevní a obecné dějiny“ je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti církevních i obecných dějin. Důraz je kladen na propojení jednotlivých historických disciplín, zvláště s dějinami umění a pomocnými vědami historickými. Uchazeč je především absolventem magisterského studijního programu Historické vědy nebo Teologie nebo Obecná teorie a dějiny umění a kultury, případně příbuzných studijních oborů. Požaduje se znalost dějin v rozsahu magisterského studijního programu Historické vědy. Dále se předpokládá znalost latiny a dvou světových jazyků. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a zaměření.


V akad. roce 2023/2024 nabízí Katolická teologická fakulta tato zaměření:


  a. 

církevní a obecné dějiny starověku

  b. 

církevní a obecné dějiny středověku

  c. 

církevní a obecné dějiny raného novověku

  d. 

církevní a obecné dějiny 19. a 20. století


Pro studenty PREZENČNÍ formy studia platí povinnost účasti na všech konferencích, kolokviích, seminářích, zvaných přednáškách hostů z oboru a podobných akcích pořádaných fakultou. Zpráva o účasti na těchto akcích je součástí ročního hodnocení doktoranda. Akademická praxe může dále zahrnovat doktorandův podíl na výuce.


(Plnění povinnosti: každá rok studia)


Popis ověření a kritéria hodnocení:


Přijímací zkouška:


Uchazeč musí prokázat dobré znalosti českých a evropských dějin, dějin českého a evropského umění, literatury, společenských věd, základů filozofie a duchovních věd na úrovni absolventů magisterského studijního programu Historie nebo Dějiny evropské kultury, případně Teologie. Uchazeč má při přijímací zkoušce dále prokázat schopnost kultivovaného mluveného i písemného projevu. Předpokládá se hlubší zájem o historickou tématiku, kterou uchazeč doloží seznamem prostudované literatury a schopností tuto literaturu analyzovat a interpretovat a projevit při tom schopnost samostatného názoru a úsudku. Kromě obecného kulturního rozhledu musí uchazeč prokázat motivační předpoklady pro studium. Požaduje se znalost dějin v rozsahu magisterského studijního programu Historické vědy. Dále požaduje znalost dvou světových jazyků (z nichž jeden je němčina).


Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jehož předmětem je ověření historických a jazykových znalostí a posouzení návrhu disertační práce a uchazečovy představy o zaměření studia. Uchazeč musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


Maximální počet dosažitelných bodů je 100 (+ bonifikace v hodnotě až 30 bodů při uvedení konkrétního školícího pracoviště a souhlasu školitele s vedením plánovaného doktorského projektu).


Hodnotí se:

- úroveň písemného projevu (max. 20 bodů) + ústní prezentace projektu (max. 10 bodů) + orientace v problematice projektu (max. 15 bodů) - hodnotí se přesnost formulací, znalost literatury k problematice, inovativní přístup;

- orientace v oboru (max. 15 bodů)

- orientace v literatuře projektu (max. 20 bodů)

- výsledky dosavadní vědecké práce a praxe v oboru (max. 10 bodů)- hodnotí se publikační činnost (články, monografie), účast na odborných konferencích, zahraniční stáž na univerzitách nebo jiných odborných institucích

- znalosti německého jazyka z oblasti církevních a obecných dějin (max. 10 bodů)


Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne minimální bodové hranice, která bude stanovena po vyhodnocení přijímacích pohovorů v závislosti na kapacitních možnostech fakulty a v závislosti na počtu uchazečů, kteří se přijímacího pohovorů účastnili.


Informace o uplatnění absolventů:

Vzdělání v doktorském studijním programu "Obecné a církevní dějiny" poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku specializovaných církevních a obecných dějin na teologických, filozofických, pedagogických či podobných fakultách nebo pro odbornou práci na specializovaných historických pracovištích (Historický ústav AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, archivy, muzea a další podobné instituce).


Podmínky přijetí:

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.


Kombinovaná forma studia


 • Kód: P0222VD120021

 • Délka studia: 4 roky

 • Možnost upuštění od přijímací zkoušky: Ne

 • Forma přihlášky: Listinná, Elektronická

 • Datum příjmací zkoušky: 7. 6. 2024

 • Náhradní termín přijímací zkoušky: 28. 06. 2024


Charakteristika oboru:

Doktorský studijní program Církevní a obecné dějiny, kombinovaná, 4 roky

(Jedná se o studijní program bez specializace)


Program je realizován společně Katolickou teologickou fakultou UK a Historickým ústavem AV ČR.


Doktorský studijní program „Církevní a obecné dějiny“ je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti církevních i obecných dějin. Důraz je kladen na propojení jednotlivých historických disciplín, zvláště s dějinami umění a pomocnými vědami historickými. Uchazeč je především absolventem magisterského studijního programu Historické vědy nebo Teologie nebo Obecná teorie a dějiny umění a kultury, případně příbuzných studijních oborů. Požaduje se znalost dějin v rozsahu magisterského studijního programu Historické vědy. Dále se předpokládá znalost latiny a dvou světových jazyků. Cílem studia je připravit studenty k samostatnému vědeckému bádání v daném oboru a zaměření.


V akad. roce 2023/2024 nabízí Katolická teologická fakulta tato zaměření:


  a. 

církevní a obecné dějiny starověku

  b. 

církevní a obecné dějiny středověku

  c. 

církevní a obecné dějiny raného novověku

  d. 

církevní a obecné dějiny 19. a 20. století


Popis a kritéria hodnocení:


Přijímací zkouška:


Uchazeč musí prokázat dobré znalosti českých a evropských dějin, dějin českého a evropského umění, literatury, společenských věd, základů filozofie a duchovních věd na úrovni absolventů magisterského studijního programu Historie nebo Dějiny evropské kultury, případně Teologie. Uchazeč má při přijímací zkoušce dále prokázat schopnost kultivovaného mluveného i písemného projevu. Předpokládá se hlubší zájem o historickou tématiku, kterou uchazeč doloží seznamem prostudované literatury a schopností tuto literaturu analyzovat a interpretovat a projevit při tom schopnost samostatného názoru a úsudku. Kromě obecného kulturního rozhledu musí uchazeč prokázat motivační předpoklady pro studium. Požaduje se znalost dějin v rozsahu magisterského studijního programu Historické vědy. Dále požaduje znalost dvou světových jazyků (z nichž jeden je němčina).


Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, jehož předmětem je ověření historických a jazykových znalostí a posouzení návrhu disertační práce a uchazečovy představy o zaměření studia. Uchazeč musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


Maximální počet dosažitelných bodů je 100 (+ bonifikace v hodnotě až 30 bodů při uvedení konkrétního školícího pracoviště a souhlasu školitele s vedením plánovaného doktorského projektu).


Hodnotí se:

- úroveň písemného projevu (max. 20 bodů) + ústní prezentace projektu (max. 10 bodů) + orientace v problematice projektu (max. 15 bodů) - hodnotí se přesnost formulací, znalost literatury k problematice, inovativní přístup;

- orientace v oboru (max. 15 bodů)

- orientace v literatuře projektu (max. 20 bodů)

- výsledky dosavadní vědecké práce a praxe v oboru (max. 10 bodů)- hodnotí se publikační činnost (články, monografie), účast na odborných konferencích, zahraniční stáž na univerzitách nebo jiných odborných institucích

- znalosti německého jazyka z oblasti církevních a obecných dějin (max. 10 bodů)


Ke studiu bude přijat uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne minimální bodové hranice, která bude stanovena po vyhodnocení přijímacích pohovorů v závislosti na kapacitních možnostech fakulty a v závislosti na počtu uchazečů, kteří se přijímacího pohovorů účastnili.


Informace o uplatnění absolventů:

Vzdělání v doktorském studijním programu "Obecné a církevní dějiny" poskytuje intelektuální a zákonné předpoklady pro výuku specializovaných církevních a obecných dějin na teologických, filozofických, pedagogických či podobných fakultách nebo pro odbornou práci na specializovaných historických pracovištích (Historický ústav AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, archivy, muzea a další podobné instituce).


Podmínky přijetí:

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.


Poslední změna: 16. duben 2024 10:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám