• Průběh studia
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Předpisy

  • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Státní doktorská zkouška se skládá z jedné části.

  • Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem doktoranda.

  • Přihlášky k SDZ a k ODP se podávají v termínech stanovených harmonogramem akademického roku.


Pokyny a přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce:

  • Bližší informace o průběhu a požadavcích na Státní závěrečnou zkoušku naleznete na stránkách jednotlivých studijních programů.


Disertační práce jsou podle zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněny veřejnosti v úředních hodinách na Vědeckém oddělení, kancelář: 1059, 1. patro

Osoby, které se státní závěrečné zkoušky chtějí zúčastnit jako veřejnost, musí respektovat aktuálně platná opatření upravující vstup do budov UK.


Pokud by to opatření vlády nedovolovala, nebo byl přítomností zájemců o účast z řad veřejnosti překročen maximální aktuálně povolený počet účastníků akce, bude umožněno sledovat zkoušku prostřednictvím vzdáleného připojení.


Státní doktorská zkouška

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D.

KTF UK

Členové:

doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.

KTF UK

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc.

AV ČR

Místo a čas:

Místnost P16, 16. 9. 2022, od 11:00


Obhajoba disertační práce

Složení komise:

Předseda:

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

KTF UK

Členové:

Benedikt Tomáš Mohelník OP, Th.D.

KTF UK

doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.

KTF UK

doc. David Vopřada, Dr.

KTF UK

doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D

bez afiliace

Uchazečka:

ThLic. Mgr. Lenka Makovcová-Demartini

Název práce:

Bedřich Vašek a „křesťanská sociologie“ v kontextu formování sociální nauky Církve v první polovině 20. století. Implikace pro 21. století

Místo a čas:

Místnost P16, 19. 9. 2022, od 11:30


Obhajoba disertační práce

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

KTF UK

Členové:

PhDr. Milan Pech, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Eva Bendová, Ph.D.

KTF UK

PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.

AV ČR

doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.

VŠ UMPRUM

Místo a čas:

Místnost P16, 3. 10. 2022, od 9:30

Uchazeč:

Mgr. Alice Němcová

Téma práce:

Problematika umění ve veřejném prostoru v době normalizace na příkladu pražského metra


  • Již proběhlé termíny SDZ o obhajob na KTF UK - naleznete zde.


Poslední změna: 7. září 2022 13:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám