• Průběh studia
  • Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Předpisy

  • Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Státní doktorská zkouška se skládá z jedné části.

  • Přihlášku ke státní doktorské zkoušce lze podat pouze po uzavření všech studijních povinností stanovených individuálním studijním plánem doktoranda.

  • Přihlášky k SDZ a k ODP se podávají v termínech stanovených harmonogramem akademického roku.


Pokyny a přihláška ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce:

  • Bližší informace o průběhu a požadavcích na Státní závěrečnou zkoušku naleznete na stránkách jednotlivých studijních programů.


Disertační práce jsou podle zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupněny veřejnosti v úředních hodinách na Vědeckém oddělení, kancelář: 1059, 1. patro

Osoby, které se státní závěrečné zkoušky chtějí zúčastnit jako veřejnost, musí respektovat aktuálně platná opatření upravující vstup do budov UK.


Pokud by to opatření vlády nedovolovala, nebo byl přítomností zájemců o účast z řad veřejnosti překročen maximální aktuálně povolený počet účastníků akce, bude umožněno sledovat zkoušku prostřednictvím vzdáleného připojení.


  • Již proběhlé termíny SDZ o obhajob na KTF UK - naleznete zde.


Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Složení komise:

Předseda:

doc. Jakub Jinek, Dr. phil.

Členové:

doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.

doc. Mgr. David Bouma, Ph.D.

doc. Jindřich Halama, Dr.     

doc. Vít Hušek, Th.D.

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol. 

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA

Místo a čas:

Budova KTF, učebna P8

31. 5. 2023, 14:00

Uchazeč:

ThLic. Ondřej Havelka

Téma disertační práce:

Teologicko-etická reflexe firemního in-house lobbingu v českém stavitelství

Témata* přednášky:

Princip epikie v křesťanské podnikatelské etice

Deontologie vs. teologie křesťanské podnikatelské etice

*komise volí jedno z témat


Státní doktorská zkouška

Složení komise:

Předseda:

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Členové:

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

Místo a čas:

Budova KTF, učebna P8

6. 6. 2023, 14:00

Uchazeč:

Mgr. Magdaléna Nová, DiS.


Poslední změna: 26. květen 2023 13:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám