• Aktuality

Aktuality

31. března 2023


Stipendia Fulbrightova programu

pro studenty, vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na akademický rok 2024/2025

Dne 31. března 2023 se otevírají přihlášky na akademický rok 2024/2025 do

všech níže uvedených programů (dokument ke stažení):


 1. Fulbrightovo postgraduální stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM. Lze se ucházet buď o studium celého programu, anebo o výzkumný pobyt v délce 4-9 měsíců. Na výzkumné pobyty jsou nově zavedeny dvě uzávěrky (1. září a 1. února), je třeba si zařídit odpovídající zvací dopis z USA. Podmínkou je minimální dokončené bakalářské studium v době uzávěrky, dobrá znalost angličtiny. Podrobnosti jsou na: https:// www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

 2. Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/

 3. Fulbrightovo stipendium pro profesní odborníky z ČR je určeno pro dlouhodobé pobyty profesních odborníků určených k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností primárně v následujících oborech (nikoliv exkluzivně): umělecké obory (včetně restaurátorství a kurátorské práce), management muzeí a galerií, management uměleckých sbírek, architektura, městské plánování, veřejná správa a politika, kreativní psaní, žurnalistika. Pobyty jsou určeny pro odborníky v disciplínách, kde obvykle není konečným stupněm vzdělání PhD a kde ho nahrazují doložené výsledky praktické oborové činnosti (umělecká díla, výstavy, vedení ateliérů na VŠ uměleckého typu, publikační činnost v periodicích, práce ve veřejné správě s dlouhodobými výbornými výsledky, etc.). Základními kvalifikačními předpoklady jsou ukončené vzdělání minimálně MA (Mgr.) a 7 let profesní praxe s vynikajícími výsledky v oboru, ve kterém se uchazeč hlásí o stipendium, a to v době uzávěrky programu. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-profesni-odborniky/

 4. Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích:

    A. 

  juniorské -pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.;

    B. 

  postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek;

    C. 

  seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004Sb.

  Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/

 5. Science Communication stipendium je určeno zástupcům vědecké obce, kteří se věnují dlouhodobě a trvale zpřístupňování vědeckých poznatků veřejnosti. Podporuje 3- 5měsíční výzkumné nebo studijní pobyty v USA. Podmínkou je alespoň titul Bc, odpovídající úspěšná činnost v oblasti komunikace vědy, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 15. prosince na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbrightovo- stipendium-pro-komunikaci-ve-vede/

 6. Fulbright-Schumanovo stipendium je evropsko-americký program pro občany EU (PhD studenty, držitele PhD a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU. Program administruje Fulbrightova komise v Belgii. Podrobnosti včetně dat uzávěrky najdete na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-schumanovo-stipendium/

 7. Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře a medicínské obory Program je určen lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech, včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod. Účelem stipendia je poskytnout badatelům v oblasti medicíny příležitost účastnit se pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School. Stipendium se neuděluje na klinický výcvik. Stipendia se udělují na 3-6 měsíců. Uzávěrka programu je 1. února na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/


Ke všem programům je nabízíena sérii webinářů:

Detailní informace k webinářům včetně registračních formulářů jsou k dispozici také na webové

stránce https://www.fulbright.cz/prihlaste-se-na-webinar-o-nasich-stipendiich a průběžně budou

na sociálních sítích https://www.facebook.com/czechfulbright a a průběžně budou

na sociálních sítích https://www.facebook.com/czechfulbright a

https://www.instagram.com/czechfulbright/;


 • 19. dubna 2023 Program pro vědce a přednášející

 • 20. dubna 2023 Program pro studenty

 • 25. dubna 2023 Fulbright-Masaryk program: všechny kategorie

 • 12. května 2023 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, zaměřený na hostování amerických stipendistů


Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2024/2025

 1. Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a vědců z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam je umístěn na webové stránce Fulbrightovy komise:

  https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-absolventi/soucasni-stipendiste/

  Usilujeme o to, aby pobyt našich stipendistů v ČR byl co nejintenzivněji využit. Proto velmi rádi zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný. V rámci mezistátní výměny je možné pozvat i stipendisty, kteří působí jako stipendisté

  Fulbrightova programu v jiné evropské zemi; jejich seznam spolu s informací, jak postupovat

  v případě pozvání, je dostupný na: https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/.

  Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu pouze ubytování, cestovné je hrazeno Fulbrightovou komisí.

 2. Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou 15. září na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/.

 3. Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je možné využít Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů) v oborech (nikoliv vylučně): americká studia, antropologie/archeologie, biologie, ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, technické vědy, zemědělství, žurnalistika a komunikace. Podmínka a detaily programu jsou na

  https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/

  Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu. Honorář a náklady na cestovné, tedy především letenky, hradí americká strana. Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Program není určen k individuální spolupráci na výzkumných projektech. Lze požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru. Uzávěrka přihlášek je 30. září 2023 na pobyty v roce 2024.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám