• Aktuality

Aktuality

7. listopadu 2023

Vyhlášení výběrového řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2024

Přímá meziuniverzitní spolupráce

Některé meziuniverzitní dohody, které má Univerzita Karlova uzavřeny se zahraničními partnerskými univerzitami, stanovují podmínky pro mobilitu vědecko-pedagogických

pracovníků, doktorandů a post-doktorandů. Jedná se o krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými

zahraničními partnery.


Počty akademických mobilit jsou v těchto případech vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická. Seznam meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete na https://cuni.cz/uk-12224.html.

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení o účast v akademické mobilitě:

  a. 

vědecko-pedagogičtí pracovníci všech fakult UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté),

  b. 

doktorandi všech fakult UK.


Finanční zajištění pobytu

Na cestovné přispívá fakulta UK dle interních pravidel, hostitelská univerzita přispívá na pobytové náklady (tj. ubytování a diety). Výše příspěvků je odlišná v každé zemi a řídí se i

aktuálními finančními možnostmi dané univerzity. V případě, že zahraniční univerzita nemá dostatečné finanční prostředky k uhrazení pobytových nákladů nebo je může uhradit jen

částečně, musí si vědec zajistit dodatečný zdroj financování.


Náležitosti žádosti

Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost zahrnující:


 1. Academic Visitor Application (www.cuni.cz/UK-225.html)

 2. zvací dopis na hlavičkovém papíře od zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele

 3. odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).


Třístupňové výběrové řízení

 1. Fakulta UK

  • Žádost splňující veškeré náležitosti schvaluje vedoucí pracoviště/katedry. V celofakultním výběrovém řízení rozhodne o nominacích proděkan pro zahraniční záležitosti.

  • Termín fakultní uzávěrky je stanoven na 4. prosince 2023.

 2. Rektorát UK

  • O nominacích za celou UK rozhodne v celouniverzitním výběrovém řízení prorektorka pro zahraniční vztahy a mobilitu.

  • Termín uzávěrky je 12. prosince 2023.

 3. Zahraniční univerzita

  • Nominace předložené prorektorem pro zahraniční vztahy a mobilitu UK podléhají schvalovacímu procesu na úrovni rektorátu partnerské univerzity.

  • Přijaté nominace jsou oznamovány skrze zahraniční oddělení fakult zpravidla v průběhu ledna/února 2024.


Všeobecná kritéria výběru

 • oboustranně přínosná spolupráce

 • perspektiva dlouhodobé spolupráce

 • podpora vědeckého dorostu

 • noví vědci a nové obory

 • reciprocita

 • Váha jednotlivých kritérií se u jednotlivých partnerských univerzit liší v závislosti na prioritách mezinárodní strategie dané univerzity.


Povinnosti účastníků mobility

 1. nahlásit nejméně měsíc dopředu sjednaný termín pobytu na zahraniční oddělení fakulty a OZV RUK (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně),

 2. neprodleně nahlásit případné storno pobytu na zahraniční oddělení fakulty, aby OZV RUK mohlo nabídnout uvolněné místo jiným zájemcům.

 3. do 14 dnů po návratu vyplnit formulář Zprávy ze zahraniční cesty (dostupný na www.cuni.cz/UK-225.html) a podepsaný vedoucím pracoviště/katedry jej předložit

  zahraničnímu oddělení fakulty, které jej dále postoupí OZV RUK.


Výše zmíněné podmínky a postup platí pouze pro Německo, Finsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Řecko. V případě ostatních zemí jsou dohody pouze rámcové a blíže podmínky akademických pobytů nestanovují, nezajišťují financování a není u nich vyžadována nominace ze strany rektorátu UK. Není proto nutné, aby přihlášky procházely schvalovacím procesem na RUK. Akademici si v těchto případech pobyt dojednávají přímo s přijímajícím pracovištěm dle podmínek dané univerzity a fakulta rektorát o výjezdu pracovníka pouze informuje. V případě nutnosti asistence rektorátu při komunikaci se zahraniční univerzitou lze kontaktovat koordinátora pro daný stát.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám