• Aktuality

Aktuality


30. dubna 2020

Aktuální změny v oblasti studia

aktualizováno dne 4. 5. 2020


Výuka a konzultace

 • Výuka bude až do konce akademického roku 2019/2020 probíhat distančně tak, jako doposud.

 • Až do 17. května lze zkoušení a konzultace provádět pouze distanční formou.

 • Od 18. května lze zkoušení a konzultace provádět prezenční formou s výjimkou termínu, který byl již předem vypsán jako distanční, nebo s výjimkou případu, kdy pedagog patří do rizikové skupiny občanů. Je nezbytné dodržet následující podmínky:


Podmínky prezenčního zkoušení

Studenti:

 • smí být přítomni v prostorách fakulty pouze tehdy, jsou-li bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění a nemají-li v daném čase nařízeno karanténní opatření.

 • samostatně vyhodnotí, zda patří do rizikové skupiny osob (např. věk nad 60 let; kardiovaskulární choroby, chronická respirační a onkologická onemocnění, obezita, diabetes); v kladném případě mohou jednat s vyučujícícm o individuálním způsobu absolvování kontroly studia, nebo se na vlastní zodpovědnost zapsat až na pozdější termín.

 • jsou povinni při prvním vstupu do prostor fakulty odevzdat do schránky před Studijním oddělením písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Totéž prohlášení studenti předkládají znovu v případě, že se vrátí na fakultu poté, co jim bylo karanténní opatření následně nařízeno.

 • jsou povinni při vstupu do prostor fakulty provést dezinfekci rukou a dodržovat obecně platná hygienická a bezpečnostní nařízení stanovená vládou.

 • přístup zaměstnanců i studentů do prostor fakulty je povolen pouze na dobu nezbytně nutnou pro zabezpečení potřebných činností.


Kontrola splnění studijních povinností

 • Zkouškové období: 25. 5. – 31. 7. 2020, 1.–18. 9. 2020. Předtermíny jsou možné.

 • Všechny termíny musí být vypsány v SIS, kde taktéž probíhá přihlašování. Alespoň dva termíny musí být vypsány před začátkem zkouškového období. Další termíny lze vypsat s nejméně týdenním předstihem.

 • Dokud děkan výslovně nestanoví jinak, probíhají na KTF UK zkoušky a zápočty distanční formou dle pokynů pedagoga. Do této doby není přípustná ani prezenční kontrola individuální, a to ani mimo prostory fakulty.

 • Termíny mohou být vypsány tak, že část jich bude probíhat distančně a část prezenčně, přičemž ovšem platí, že prezenční způsob bude reálně umožněn pouze v případě, že pominou mimořádná opatření.

 • Neúspěšné pokusy se počítají standardně, stejně jako u prezenčních kontrol studia. Počet opravných termínů pro splnění kontroly studia předmětu platí pro distanční a prezenční dohromady (nikoliv například tři pokusy distančně a tři pokusy prezenčně).

 • Technické vybavení (např. notebook s videokamerou, mikrofonem a reproduktory, připojení k internetu) a nástroje (aplikace) potřebné pro distanční kontrolu studia předmětu musí vyučující v dostatečném předstihu prokazatelně sdělit studentům.

 • V případě, že student nebude mít odpovídající technické vybavení, je možné kontaktovat pro eventuální zapůjčení centrumcarolina@cuni.cz (kapacita Centra Carolina je však omezená).

 • Pokud se na distanční zkoušení přihlásíte, vyzkoušejte si zvolený technický nástroj zkoušení ještě před samotnou zkouškou. Buďte u počítače připraveni dříve, než zkouška bude začínat (např. o 10 minut). Mějte připravenu kartičku studenta, pokud by pedagog vyžadoval ověření identity

.

Státní závěrečné zkoušky

Letní termín

 • Dvoutýdenní lhůta, v níž se konají státní závěrečné zkoušky v letním termínu, je stanovena na 15.–26. 6. 2020; přesný termín bude zveřejněn minimálně 15 dní předem.

 • Termín pro splnění předpokladů pro konání ústní části a pro odevzdání přihlášky, stanovený v harmonogramu akademického roku, zůstává beze změn: do 22. 5. 2020.

 • Termín pro splnění předpokladů pro konání obhajoby bakalářské či diplomové práce, pro odevzdání přihlášky k obhajobě a pro odevzdání závěrečné práce, stanovený v harmonogramu akademického roku, zůstává beze změn: do 7. 5. 2020.

 • Práce se předem odevzdává pouze v elektronické formě prostřednictvím SIS, dva exempláře tištěné verze přinese student s sebou k obhajobě.

 • Státní závěrečné zkoušky proběhnou prezenčně, pokud vývoj epidemie a vládních opatření nevnutí distanční formu. O konkrétní formě a konkrétních termínech i komisích budete včas informováni.


Podzimní termín

 • Dvoutýdenní lhůta, v níž se konají státní závěrečné zkoušky v podzimním termínu, je stanovena na 1.–18. 9. 2020; přesný termín bude zveřejněn minimálně 15 dní předem.

 • Termín pro splnění předpokladů pro konání ústní části a pro odevzdání přihlášky, stanovený v harmonogramu akademického roku, je posunut z 24. 6. na 15. 7. 2020.

 • Termín pro splnění předpokladů pro konání obhajoby bakalářské či diplomové práce, pro odevzdání přihlášky k obhajobě a pro odevzdání závěrečné práce, stanovený v harmonogramu akademického roku, je posunut ze 17. 6. na 15. 7. 2020.

 • Práce se odevzdává v elektronické i tištěné formě.


Počet kreditů pro postup do dalšího úseku studia

Počet kreditů potřebný pro postup do dalšího úseku studia zůstává beze změn.


Rigorózní řízení

Termín pro odevzdání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce, stanovený v harmonogramu akademického roku, zůstává beze změn: do 26. 5. 2020. Práce se předem odevzdává v elektronické formě prostřednictvím SIS; pokud student neodevzdal práci v tištěné formě předem, přinese s sebou dva exempláře k obhajobě.


Doktorské studium

Termín pro odevzdání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a pro odevzdání závěrečné práce, stanovený v harmonogramu akademického roku, zůstává beze změn: do 26. 5. 2020. Práce se předem odevzdává v elektronické formě prostřednictvím SIS; pokud student neodevzdal práci v tištěné formě předem, přinese s sebou dva exempláře k obhajobě.


Odvolání proti rozhodnutí

Ani v této mimořádné situaci nelze podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia) prostým e-mailem.

V úvahu přicházejí následující možnosti podání odvolání:

 • na podatelnu fakulty (úřední hodiny podatelny naleznete na webu své fakulty)

 • na podatelnu rektorátu (pouze odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku)

 • e-mailem s elektronickým podpisem

 • datovou schránkou

 • poštou.

Pokud vzhledem k vydaným mimořádným opatřením spočívajícím v omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti nemůžete podat odvolání některým z uvedených způsobů, můžete podat odvolání do 15 dnů poté, co odpadne překážka spočívající v omezení volného pohybu osob. Jestliže již tou dobou uplyne Vaše lhůta pro podání odvolání (odvolací lhůtu naleznete v poučení rozhodnutí, které Vám bylo vydáno), spojte svoje odvolání s žádostí o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vzor takové žádosti naleznete zde.

Obdobně se zmeškání lhůty použije i na žádosti o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách. Netýká se žádostí, které lze podat elektronicky (žádost o ubytovací stipendium, žádost o sociální stipendium).


Další

 • Rektorský den 6. 5. a děkanský den 7. 5. 2020 se ruší.

 • Letní prázdniny jsou posunuty na 1.– 31. 8. 2020.

 • Slavnostní zakončení akademického roku – Te Deum a zahradní slavnost se posouvá z 21. 5. na 25. 6. 2020 (15 hodin, strahovská basilika).

 • Termín pro splnění studijních povinností za akademický rok se posouvá z 15. 9. na 18 9. 2020.

 • Hodnocení vzdělávací činnosti studenty za letní semestr se prodlužuje na 25. 5. – 18. 9. 2020.


Případné změny, navazující na vývoj nouzového stavu, jsou vyhrazeny a budou včas sděleny.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty
Jak k nám